Ryujin Swords

Wakizashi by Higo Doutanuki Nobutsugu in shirasaya with NTHK kanteishoClick on any picture for more detail.

Blade

Period: Edo period Keicho era (circa AD 1596)

Mei: Nobutsugu

Sugata: Hira-zukuri, tori-zori.

Overall length: 18.15 inches (461.00 mm).

Nagasa: 13.86 inches (352.00 mm).

Nakago: Ubu, 4.29 inches (109.00 mm). No yasurime visible, due to patination, two mekugi-ana, ha agari kurijiri nakagojiri.

Kissaki: Midarekomi boshi, no yokote line.

Moto-haba: 0.86 inches (21.80 mm). Saki-haba: 0.80 inches (20.40 mm). Moto-gasane: 0.19 inches (4.90 mm). Saki-gasane: 0.14 inches (3.50 mm).

Sori: 0.12 inches (3.00 mm).

Hamon: Gunome and ko-gunome and notare with ko-ashi, sunagashi and kinsuji.

Hada: Ko-itame with nie-utsuri and chikei.

Blade condition: 50% polish. Some ware and shinae. Price has been reduced because a polish is needed.

Mounts:

Shirasaya with built-in wooden habaki.

Comments:

Blade by Nobutsugu (NOB545 15pts).

SOLDBack